Football

韋根小強上身拍極唔死

2014/04/10

今個星期我要講下變變變生命力!大家都知道大自然界入面有好多昆蟲都有好強嘅生命力,當中嘅表表者就係小強;據說就算係原子彈試爆完嘅地方,唯一可以生存到嘅就係小強, 而且無論人類研究咗咁多千萬年,用幾多武力和武器, 始終都冇方法去滅絕小強。

我自己就好唔鍾意小強,但有隻小強其實好值得學習,就係足球界小強韋根。呢隻韋根適應力極強,就算冇晒主力,連領隊都冇埋,但喺足總盃一樣有成績,而且面對再強嘅武力都未驚過,英超最強攻力嘅曼城一樣要輸畀佢哋。

爭足總盃隨時贏埋阿仙奴

雖然依家韋根係英冠球隊,但有邊個敢話阿仙奴可以拍得死呢隻小強呢?如果佢呢個周末真係打贏埋阿仙奴,成功衞冕足總盃,我相信韋根嘅故事將會夠大家講足幾十年。今個星期我哋一齊睇實呢場變變變生命力之小強的故事。

(now 633及660周日凌晨零時07分直播)

波經所提供之資訊概以較新版本為準,並已力求精確可靠,但不保證絕對無誤。
資料只供參考用途,如有錯漏而導致閣下蒙受損失,本公司概不負責。